اخبار

منابع آزمون جامع دکتری نیمسال دوم ۹۸

فهرست دروس آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تیر ماه 98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

رشته معماری

ردیف

عنوان درس

طراح سئوال

1

اقلیم و  معماری

دکتر افشین پارام

2

سنت و مدرنیسم در معماری

دکتر فرامرز حسن پور

3

معماری معاصر،  نظریه ها و مکاتب

دکتر فرامرز حسن پور

4

زبان مشترک معماری با سایر هنرها

دکتر حسین مهرپویا

رشته زارعت

1

اکولوژی سیستمهای زراعی

دکتر حمید رضا گنجعلی

2

اکولوژی سیستمهای  زراعت مخلوط

دکتر احمد مهربان

3

فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی

دکتر حمید رضا مبصر

4

تجزیه آماری چند متغیره

دکتر اباذر رجبی دکتر نارویی راد

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

1

اصول 2و1

دکتر امیر حمزه سالارزایی

2

اصول 4و3

دکتر نادر مختاری افراکتی

3

فقه 2و3

دکتر محمد کیخا

4

فقه 1و2

دکتر آل بویه

رشته علوم سیاسی

1

تاریخ اندیشه های سیاسی ایران

دکترمهدی صلاح

2

جامعه شناسی ایران

دکتر سعید محمدی صادق

3

روش شناسی در علم سیاست

دکتر احمد رضا طاهری

 

 

 

فهرست دروس آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تیر ماه 98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

  رشته مدیریت دولتی   

ردیف

عنوان درس

طراح سئوال

1

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

دکتر نور محمد یعقوبی

2

بررسی روابط فرد و سازمان

دکتر ابراهیم حدادی

3

استراتژهای مدیریت منابع انسانی

دکتر بدر الدین اورعی یزدانی

4

مبانی فلسفه تئوریهای مدیریت دولتی

دکتر سید علی قلی روشن

رشته روانشناسی عمومی

1

روانشناسی یادگیری

دکتر ثناگو محور

2

آمار و روش تحقیق

دکتر محمود شیرازی

3

آسیب شناسی روانی

دکتر فرهاد کهرازهی

رشته  زبان و ادبیات فارسی

1

تحقیق در متون عرفانی

دکتر احمد رضا کیخای فرزانه

2

بلاغت و فنون ادبی

دکتر مصطفی سالاری

3

تحقیق در مکتبهای ادبی

دکتر بهروز رومیانی

4

تحقیق در متون نظم فارسی

دکتر حیبب جدید الاسلامی

5

متون عربی نظم و نثر

دکتر مسعود اکبری زاده

رشته  روانشناسی تربیتی

1

روانشناسی تربیتی

دکتر علی عرب

2

روشهای آموزشی کودکان استثنایی

دکتر حسین جنا آبادی

3

روشهای پژوهش

دکتر محمود شیرازی

 

 

 

  

ردیف

عنوان درس

طراح سئوال

1

متون حقوق 2 حقوق بشر

دکتر بهروز بهبودیان

2

تحلیلی مبانی نظام جمهوری اسلامی

دکتر عسکر جلالیان

3

تحلیل اسناد و آزادی عدالت

دکتر منصور شعبان نیا

رشته زبانشناسی

1

صرف

دکتر فریده اوکاتی

2

نحو  و معنی شناسی

دکتر محمدی

3

آوا شناسی

دکتر یحیی کیخایی

رشته   حسابداری (ورودیهای  قبل 96)

1

درس  حسابداری دولتی و بودجه پیشرفته

دکتر احمد پیفه

2

درس تئوریهای حسابداری

دکتر فغانی

3

درس حسابداری مدیریت کنترل هزینه

دکتر حسن یزدی

رشته  حسابداری( ورودیهای  96)

4

درس تئوری های پیشرفته در حسابداری مالی

دکترمنصوری

5

درس تئوریهای مالی و سرمایه گذاری

دکتر فغانی

6

حسابداری بخش عمومی

دکتر احمد پیفه

 

فهرست دروس آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تیر ماه  98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دروس آزمون کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تیر ماه 98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

 

  گروه  جغرافیا( ورودی 94 )

ردیف

عنوان درس

طراح سئوال

1

درس نظریه های اجتماعی و شهر

دکتر معصومه حافظ زاده

2

سیستم های شهری

دکتر مریم کریمیان بستانی

3

تحلیل جغرافیا از شهرهای اسلامی

دکتر غلامرضا میری

4

فلسفه های سیاسی محیط و جغرافیا

دکتر محمود رضا انوری

گروه  جغرافیا (ورودی 95)

1

سازمان یابی فضایی شهری

دکتر معصومه حافظ زاده

2

ساختارها و کارکردهای شهری

دکتر مریم کریمیان بستانی

3

برنامه ریزی گردشگری شهری

دکتر غلامرضا میری

4

نظریه های توسعه شهری و منطقه ای پیشرفته

دکتر محمود رضا انوری

گروه  جغرافیا (ورودی 96)

1

برنامه ریزی گردشگری

دکتر معصومه حافظ زاده

2

حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری

دکتر مریم کریمیان بستانی

3

گردشگری شهری

دکتر غلامرضا میری

 

چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران

دکتر محمود رضا انوری

 

 

 

 

 

                                                           

فهرست دروس آزمون  کتبی ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی تیرماه  98 دانشگاه آزاد اسلامی واحد  چابهار

رشته  جغرافیاو برنامه ریزی شهری (  ورودی 94)

ردیف

 عنوان درس

طراح سئوال

 1

- نظریه های اجتماعی و شهر

- تحلیل های جغرافیایی از شهری های اسلامی

 

دکتر معصومه حافظ زاده

2

- سیستم های شهری

- فلسفه های سیاسی ، محیط و جغرافیا

 

دکتر مریم کریمیان بستانی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ورودی 95 )

 

 1

- سازمان یابی فضای شهری

- برنامه ریزی گردشگری شهری

 

دکتر معصومه حافظ زاده

2

- ساختارهای کارکردی شهری

- نظریه های توسعه شهری و منطقه ای پیشرفته

 

دکتر مریم کریمیان بستانی

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( ورودی 96 )

1

- برنامه ریزی گردشگری

- تحلیلی نظریات توسعه و برنامه ریزی شهری ( شهر خلاق و ... )

 

دکتر معصومه حافظ زاده

2

- حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری

- چالش ها و مسائل توسعه شهری ایران

 

دکتر مریم کریمیان بستانی

 

رشته حسابداری( ورودی 94)

دانشجویان ورودی 94  دروس رشته آزمون واحد زاهدان یا چابهار  را بصورت اختیاری انتخاب نمایند .

 

رشته حسابداری( ورودی  بعد 94 )

 

1

-         تئوریهای پیشرفته در حسادباری مالی

 دکتر مومنی

2

-         حسابداری مدیریت

 دکتر مومنی

3

-         حسابداری بخش عمومی

 دکتر عبدالکریم مقدم

 

 

 

                                   

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.