اخبار

ثبت نام در 20 رشته با 50% درصد تخفيف شهريه

داوطلباني كه در 20 رشته زير ثبت نام نمايند در صورتيكه رشته هاي ثبت نامي به حد نصاب برسد از 50% تخفيف شهريه برخوردار مي شوند.

 

مقطع

كدرشته سازمان

نام رشته

رديف

كارشناسي پيوسته

30123

رياضيات و كاربردها 

1

كارشناسي پيوسته

20311

زبان و ادبيات انگليسي

2

كارشناسي پيوسته

20313

تربیت مترجم زبان انگليسي

3

كارشناسي پيوسته

30302

شيمي -  محض

4

كارشناسي پيوسته

30401

زمين شناسي

5

كارشناسي پيوسته

20101

زبان و ادبيات فارسي

6

كارشناسي پيوسته

20202

زبان و ادبيات عربي

7

كارشناسي پيوسته

20404

دبيري الهيات و معارف اسلامي

8

كارشناسي پيوسته

20407

الهيات -فقه ومباني حقوق اسلامي

9

كارشناسي پيوسته

21501

جغرافيا و برنامه ريزي شهري

10

كارشناسي پيوسته

20812

علوم سياسي

11

كارشناسي پيوسته

50201

زراعت و اصلاح نباتات

12

كارشناسي پيوسته

40310

مهندسي صنايع

13

كارشناسي پيوسته

21211

مديريت صنعتي

14

كارشناسي پيوسته

41018

علوم كامپيوتر

15

كارشناسي ناپيوسته

50305

مهندسي توليدات گياهي

16

كارشناسي ناپيوسته

70111

علمی-کاربردی تولیدوبهره برداری ازگیاهان دارویی ومعطر

17

كارشناسي ناپيوسته

20477

آموزش ديني - عربي

18

كارشناسي ناپيوسته

20312

آموزش زبان انگليسي

19

كارشناسي ناپيوسته

30537

آموزش علوم تجربي

20

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.