اخبار

تعیین اساتید راهنما و مشاور برای دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی وتربیتی (ورودی 93)

اساتید راهنما و اساتید مشاور برای پایان نامه های دانشجویان دکترای روانشناسی عمومی و تربیتی که امتحان جامع دوره قبل را گذرانده بودند بشرح ذیل تعیین گردید.

نام و نام خانوادگی                                               استاد راهنما                           استاد مشاور

1)بهناز ذال                                                          دکتر عرب                            دکتر ثناگو

2)حمیرا محمودی سوران                                        دکتر ثناگو                            دکتر شیرازی

3)محبوبه قویدل حیدری                                         دکتر شیرازی                         دکتر ثناگو

4)مهسان اسدی ساروی                                          دکتر شیرازی                         دکتر بنی اسدی  

5)حمیدرضا عباسی                                               دکتر مهدی نژاد                    دکتر شیرازی

6)رضا میرعبدی                                                   دکتر فرنام                             دکتر جناابادی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با روابط عمومی دانشگاه

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.